Articuls


Baptisme en el Nom de Jesús

 

1 La paraula baptisme procedeix de la paraula grega baptisma, que significa ser submergit, rentat o purificat. En Israel, un baptisme o immersió a l’aigua com el que Joan administrava als seus seguidors, representava per als que es consideraven pecadors, una purificació; no obstant, el baptisme en el nom de Jesús te per als seus deixebles un profund sentit, ja que representava una mort i una resurrecció simbòliques, que obren el camí a la justificació, a la reconciliació amb Deu i al Nou Pacte celebrat amb ell per mitjança de Crist. Per aquest motiu l’apòstol Pau, comparant-lo amb la circumcisió practicada per els jueus, que era l’accés material al Pacte celebrat per mitjança de Moisès, anomenava al baptisme la circumcisió del Crist, dient: “...vosaltres participeu de la seva perfecció al haver estat circumcidats en ell, no per mitjança d’una circumcisió que os priva d’una part del cos i que es fa amb les mans, si no amb la circumcisió del Crist, o sigui, hem estat sepultats amb ell per mitjança del baptisme, i ressorgint amb ell, per mitjança de la fe en el poder del Deu que lo ha ressuscitat d’entre els morts”. (Colossens 2:10..12) El baptisme en el mon de Jesús ens permet dons a quins  els rebran, unir-se simbòlicament a ell en la seva mort, per tornar a néixer a la vida nova que Deu atorga ; en harmonia amb això, Pau diu: “¿ No sapigueu que tots nosaltres, al ser batejats en Jesús Crist, vam ser batejats en la seva mort? Llavors vam ser sepultats en la seva mort per mitjança del baptisme, per que de la mateixa manera que Crist va ser ressuscitat d’entre els morts per al seu gloriós pare, també nosaltres hem de ser trasplantats a una vida nova”. (Romans6:3..7)

 

2 De fet, la base per que Deu consideri lliures del pecat heretat, i per tant de la condemna que aquest ocasiona, als que per mitjança del baptisme s’uneixen per la fe a Jesús en la seva mort, es la redempció proporcionada a la humanitat mitjançant al seu rescat. Gràcies a ell, quan els deixebles ressurten del aigua desprès de morir simbòlicament al ser submergits, ja no son considerats per Deu com descendència de Adán, si no com renascuts mitjançant al seu esperit; i per la fe que mostren en Crist, els atribueix una rectitud que els obre les portes a la vida sense mort. Perquè com diu Pau, si “...la retribució per el pecat es la mort” (Romans 6:23) “...aquell que mor satisfà l’exigència legal per el pecat” (Romans 6:7) i “... gràcies al baptisme, hem tornat a néixer regenerats per l’esperit sant, que ell (Deu) ha versat abundantment sobre nosaltres per mitjança del nostre salvador Jesús Crist. Justificats llavors gràcies al seu generós do, hem arribat a ser hereters, en harmonia amb l’esperança d’una vida perdurable”. (Titus 3:5..7) Perquè “...si sens ha unit a ell en la semblança de la seva mort, es segur que lo estem també en la semblança de la seva  resurrecció...” doncs si per mitjança del baptisme hem “... mort junt amb Crist, també viurem junt amb ell”. (Romans 6:5..8)

 

3 El do de la justificació que generosament Deu concedeix als homes, no es degut ni als seus mèrits ni a les seves obres, si no a la seva fe. Es doncs un regal que per la fe en Crist, Deu ens fa, i nosaltres hem de curar-lo i conservar-lo revestint una personalitat nova que, com la de Crist, esta fonamentada en la fe, la confiança i l’amor per Deu. Pau diu: “...en harmonia amb la veritat que esta en Jesús, se os ha ensenyat a despullar-vos de tot el que te a veure amb la vostre vida passada, així com de la vella personalitat es corromp darrera les passions enganyoses, per que podeu ser renovats per mitjança del esperit que fa actuar la vostra ment, i revestiu una personalitat nova, creada en veritable justícia i santedat, a la imatge de Deu”. (Efesis 4:21..24) Deu havia creat al home a la seva imatge; per aquest motiu al abandonar la vella personalitat amb els seus hàbits no es suficient, es ames necessari revestir una personalitat nova, que com la de Crist, reflecteix la imatge de la de Deu. Joan escriu que “... qui afirmi que esta en unió amb ell, (Crist) ha de caminar com va camina ell”. (1Joan 2:6) Així doncs, tots els que desprès d’unir-se a Crist en la seva mort per mitjança del baptisme, es reforçant en caminar com lo va fe ell, veritablement gaudeixen del do d’una vida perdurable, i encara si es moren, la mort seria per a ells només un dormir, mentre estan esperant el moment de tornar a la vida, ressuscitats con lo va se ell.

 

4 Jesús havia assegurat als seus seguidors: “...aquesta es la voluntat del meu pare: que tot aquell que reconegui al Fill i crea en ell, tingui vida eterna, i que jo el ressusciti en l’últim dia”. (Joan 6:40) Doncs “Jo soc la via, la veritat, i la vida, i ningú arriba al Pare si no es per mitjança meva”. (Joan 14:6) Ell es doncs l’única via que condueix a la salvació dels homes, perquè ell es que els va reconcilià amb Deu, lliurant la seva vida en favor de la de ells. Per això Pau escriu als deixebles: “... heu estat cridats a una única esperança, doncs nia un sol Senyor, (Crist) una sola fe, (la seva ensenyança) un sols baptisme, (al que en el seu nom, els uneix simbòlicament amb ell en la seva mort) i un sols Deu, que es el Pare de tots” (Efesis 4:4..6) Existeix llavors un sol baptisme per als seguidors de Jesús, el que els seus apòstols i deixebles administraven en el seu nom. Joan diu: “Os escric a vosaltres, fills, perquè en el nom de Jesús se os ha perdonat els pecats”; (1Joan 2:12) i Lluc relata que Pera, exhortant a aquell que li preguntava lo que devien fer per aconseguir la salvació, deia: “Convertiu-vos, i que cada un de vosaltres es faci batejar en el nom de Jesús Crist, per el perdo dels vostres pecats”; (Fets 2:38) donant també mandat als deixebles, de que quins acceptessin a Jesús, fossin “batejats en el nom de Jesús Crist”. (Fets 10:48)

 

5 Encara així, i en contrast amb les paraules de Pera, de Pau, de Lluc i de Joan, en les versions de evangeli de Mateu que han arribat fins nosaltres, es fa menció d’un baptisme en el nom ‘del Pare, del Fill i del Esperit Sant’, Alguns traductors reconeixen explícitament que aquesta expressió no esta en harmonia amb les Escriptures, on només es parla del baptisme de Jesús, i per això, en una de les versions de la Bíblia de Jerusalem, trobem una nota que vam copia en part i que diu:” Es possible que aquesta formula es ressent en la seva precisió del us litúrgic establert mes tard en la comunitat primitiva. Es sabut que els Fets parlen de batejar en el nom de Jesús. Mes tard s’haurà  fet explícita la vinculació del batejat amb les tres persones de la Trinitat”. Amb aquesta esmena s’admet pero amb cautela, que aquestes paraules responen a una aviat  interpolació en el text. Lo mes probable es que aquest versicle simplement digues: “Poreuthentes mathêteusate panta ta athnê en to onomati mou”, o sigui “Anar i fer deixebles de totel les nacions en el nom meu”, (Mateu 28:19) ja que així es com lo cita Eusebi de Cesárea (263 - 339) a finals del tercer segle, en la seva Historia Eclesiàstica, Llibre III, capítol 5:2.

 

6 En tota circumstancia hauríem de tenir present que la veritable i única font de la fe es la ensenyança de Jesús, que va ser registrada per als seus apòstols i per alguns dels seus primers deixebles sota la supervisió apostòlica. Recordem que Pau va escriure: apreneu “... de nosaltres el principi de no anar mes allà de lo que esta escrit, per que ningú es senti superior als demés...” (Corintis 4:6) i que ames va advertí: “...si nosaltres mateixos, o un àngel del cel, os declaressin una bona nova diferent !Rebutjar-la! I lo que diem lo repeteixo de nou, si algú os anuncia una bona nova diferent de la que ja heu rebut !Rebutjar-la!” (Gàlates 1:8..9)

 

7 En repetides ocasions, les Escriptures adverteixen del perill d’acceptar qualsevol ensenyança que no pertany a la impartida per els apòstols. Es per tant imprescindible, que al baptisme dels deixebles de Jesús sigui en el seu nom, com lo van ensenyar i practicar als apòstols, ja que Crist, per mitjança del seu sacrifici de expiació, es l’únic que pot reconciliar-nos amb Deu i anular la mort causada per el pecat heretat: l’únic que ens obre el camí a la justificació i a la vida perdurable. Per totes aquestes coses, el baptisme en Crist ha de respondre per la seva transcendència, a una decisió personal, madura i basada en la fe.